Publications

Within the project realization numerous research publications have been compiled.

 

Publikacje od 2008

I. Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe (bez streszczeń zjazdowych i konferencyjnych, prac w suplementach czasopism, listów do redakcji        oraz udziału autora wymienionego w dodatku (appendix) jako uczestnika badań wieloośrodkowych).

 

 1. Jolanta Walczewska, Krzysztof Rutkowski, Barbara Wizner, Marcin Cwynar, Tomasz Grodzicki: Stiffness of large arteries and cardiovascular risk in patients with post-traumatic stress disorder. European Heart Journal Advance Access published October 22, 2010, European Heart Journal, doi:10.1093/eurheartj/ehq354, – Eur. Heart J. 2011 Vol. 32 nr 6 730-736, il., bibliogr. 35 poz.
 2. Rutkowski Krzysztof, Dembińska Edyta, Walczewska Jolanta Post-Trauma Symptoms in Poles Persecuted for Political Reason, 1939 – 1968. Journal of Loss and Trauma: International Perspectices on Stress Coping. Published online 22 Oct 2013 http://dx.doi.org/10.1080/15325024.2013.824307
 3. Walczewska Jolanta. Rutkowski Krzysztof Cwynar Marcin, Wizner Barbara, Grodzicki T. Comprehensive geriatric evaluation in former Siberian deportees with post-traumatic stress disorder (PTSD). The American Journal of Geriatric Psychiatry Published online 18 January 2013. http://www.ajgponline.org/article/S1064-7481%2813%2900049-3/abstract
 4. Sobański Jerzy A, Klasa Katarzyna, Müldner-Nieckowski Łukasz, Dembińska Edyta Rutkowski Krzysztof, Cyranka Katarzyna Seksualne wydarzenia urazowe a obraz zaburzeń nerwicowych. Objawy związane i niezwiązane z seksualnością. Psychiatria Polska. 2013; 47(3): 411–431. ttp://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2013/Sobanski411_PP3_2013.pdf
 5. Sobański Jerzy A, Müldner-Nieckowski Łukasz, Klasa Katarzyna, Dembińska Edyta, Rutkowski Krzysztof, Cyranka Katarzyna. Traumatic childhood sexual events and secondary sexual health complaints in neurotic disorders. Psychiatry Psychoth. 2013; 15(3): 19-32.       http://www.archivespp.pl/uploads/images/2013_15_3/Sobanski19_ArchivesPP_3_2013.pdf
 6. Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembińska Badania i leczenie nerwic wojennych w Klinice Neurologiczno-Psychiatrycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przed II wojną światową na tle psychiatrii europejskiej (Research and treatment of war neuroses at the Clinic for Nervous and Mental Diseases at the Jagiellonian University in Krakow before World War II in the context of psychiatry in Europe) Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 383-393
 7. Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa, Łukasz Müldner-Nieckowski, Edyta Dembińska, Krzysztof Rutkowski, Katarzyna Cyranka, Michał Mielimąka, Bogna Smiatek-Mazgaj Seksualne wydarzenia urazowe a życie seksualne i związek pacjenta (Childhood sexual traumatic events and sexual life and relationship of a patient) Psychiatr. Pol. 2014; 48(3): 573–597
 8. Sobański J. A., Klasa K., Cyranka K., Müldner-Nieckowski Ł., Dembińska E., Rutkowski K., Smiatek-Mazgaj B., Mielimąka M. Wpływ kumulacji urazów seksualnych na życie seksualne i związek pacjenta. Psychiatria Polska. 08/2014, 48, nr 4, s. 739-758.
 9. Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembińska Powojenne badania stresu pourazowego w Krakowie. Część I. Badania do 1989 roku (Post-War Research on Post-Traumatic Stress Disorder. Part I. Research before 1989) Pol. ONLINE FIRST Nr 21 E-pub ahead of print 20 June, 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/41232
 10. Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembińska Powojenne badania stresu pourazowego w Krakowie. Część II. Badania po 1989 roku (Post-War Research on Post-Traumatic Stress Disorder. Part II – 1989 onwards) Pol. ONLINE FIRST Nr 22 E-pub ahead of print 20 June, 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/43659
 11. Rutkowski K., Dembińska E., Walczewska J. Effect of trauma onset on personality traits of politically persecuted victims. BMC Psychiatry. 2016 : Vol. 16, art. no 148, il., bibliogr. 31 poz., abstr. e-ISSN: 1471-244X http://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-016-0853-2  DOI: 10.1186/s12888-016-0853-2
 12. Smiatek-Mazgaj B., Sobański JA., Rutkowski K., Klasa K., Dembińska E., Muldner-Nieckowski Ł, Cyranka K., Mielimąka M. 2016, Objawy dysocjacji czucia bólu i dotyku, derealizacji i depersonalizacji u kobiet a wydarzenia urazowe z okresu dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości. Pain and tactile dissociation, derealization and depersonalization symptoms in women and recalled traumatic events in childhood, adolescence and early adulthood. Pol. Vol. 50, nr 1, s. 77-93. DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/36296
 13. Karolina Piotrowicz, Agnieszka Parnicka, Michał Mielimąka, Jolanta Walczewska, Katarzyna Falisz, Anna Skalska, Krzysztof Rutkowski, Tomasz Grodzicki. Are all the former Siberian deportees with posttraumatic stress disorder patients at risk for unsuccessful aging? J. Geriatr. Psychiatr. 2018 : Vol. 33, nr 4, s. 671-672. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/gps.4797 DOI: 10.1002/gps.4797

 

II. Opisy przypadków

 

 1. Rutkowski Krzysztof: Die Folgen von Traumata durch politishe Verfolgungen. Eine Fallstudien. Ost-West Europaische perspektiven. 2011, 2, 91-100.

 

III. Rozdziały w książkach:

 Zagranicznych:

 1. Rutkowski K.: Involuntary Travellers – Shadow of Travelling In Deportations. Bennet P. ed.: Journeys – Encounters Clinical, Communal, Cultural. Proceedings of the Seventeenth International Congress for Analytical Psychology. Daimon, Verlag, Einsiedeln, Switzerland, 2009, 376-387.
 2. Rutkowski K., Turkot A.: Trauma, as a reason for complexes, and its projections. Bennet P. ed.: Facing Multiplicity: Psyche—Nature—Culture.  Daimon, Verlag, Einsiedeln, Switzerland, 2012, 406-417.
 3. Rutkowski K, Linden M. Hurting memories and beneficial forgetting. Posttraumatic stress disorders, biographical developments and social conflicts. Edited by: Linden M., Rutkowski K. Elsevier 2013 Amsterdam New York. XI – XIII
 4. Rutkowski K, Dembińska E. Implicit Memories and the Structure of the Values System After the Experience of Trauma in Childhood or Adulthool. Hurting memories and beneficial forgetting. Posttraumatic stress disorders, biographical developments and social conflicts. Edited by: Linden M., Rutkowski K. Elsevier 2013 Amsterdam New York 127-137
 5. РутковскийК, ВальчевскаяН. АнализактуалъногосостояниясоматическогоипсихическогоздоровъясосланныхвСибиръв 1940-1956 годах. ЗдоровьеполяковнатерриториибывшегоСоветскогоСоюза. КафедрасравнительнойпедагогикиЛюблинскогокатолическогоуниверситетаИоаннаПавла II Независимаялабораторияпсихическогоздоровья  МедицинскогоуниверситетавЛюблинеОбшествосотрудничестваПольша-Восток. Bapшaвa 2014. c. 70-90.

Krajowych:

 1. Walczewska J., Rutkowski K., Wizner B., Grodzicki T.: Jako życia u osób z PTSD. W: Gałuszka M., Kostka T. red.: Jakość zycia i opieka zdrowotna weteranów słuzby w Wojsku Polskim. Ministerstwo Obrony Narodowej, UM w Łodzi, Łódź 2009. 126-136.
 2. Rutkowski K., Walczewska J.: Analiza demograficzna grupy osób kombatantów i przesladowanych z przyczyn politycznych zgłaszajacych się do leczenia psychiatrycznego. W: Gałuszka M., Kostka T. red.: Jakość zycia i opieka zdrowotna weteranów słuzby w Wojsku Polskim. Ministerstwo Obrony Narodowej, UM w Łodzi, Łódź 2009. 137-147.
 3. Rutkowski K, Walczewska J. Analiza aktualnego stanu zdrowia somatycznego i psychicznego zesłanych na Syberię w latach 1940 – 1956. Kondycja zdrowotna Polaków na terenie byłego Związku Sowieckiego. Makara-Studzińska M, Walewander E, Bryl J., Wydawnictow KUL. Lublin 2013 s. 127-146.
 4. Rutkowski K. Następstwa psychiczne prześladowań politycznych okresu stalinowskiego. Rozdział w książce: Historia. Pamięć. Świadomość. Praca zbiorowa. s.47 – 89. Wrocław-Warszawa 2021.

 

Autorstwa lub redakcje podręcznika

 1. Linden M, Rutkowski K. ed. Hurting memories and beneficial forgetting. Posttraumatic stress disorders, biographical developments and social conflicts. Elsevier 2013 Amsterdam New York

 

IV. Prace popularno-naukowe i inne:

 1. Komentarz do artykułu Bisson J.I. Zespół stresu pourazowego. Medycyna praktyczna psychiatria 2008 1(2) 67-68.

 

V. Streszczenia :

Ze zjazdów międzynarodowych

 

 1. Rutkowski K.: Post-Traumatic Dreams. the Third Multidisciplinary Academic Conference of IAAP and the Second Joint Conference with the International Association for Jungian Studies, July 3 – 5, 2008, ETH Zurich, Switzerland
 2. Rutkowski K.: Long Term Consequences of Political Persecution. International Symposium for the Psychosocial Care for Former Nazi Persecutees. Berlin, 16-17.11.2008.
 3. Rutkowski K.: The structure of complexes after experience of trauma in childhood or adulthood. The First European Conference of Analytical Psychology. June 25 – 27, 2009
 4. Białas A., Rutkowski K, Sobański JA, Muldner-Nieckowski Ł. Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) at pretherapy and its merits as a predictor of psychotherapy outcome. 40th SPR International Annual Meeting, June 24 to 27, 2009, Santiago de Chile. 136-137.
 5. Rutkowski K.: Trauma as a Reason for Complexes and Its Projections. XVIII Congress of the International Association for Analytical psychology, Montreal, Kanada, 22-27.08.2010
 6. Rutkowski K., Dembińska E., Muldner-Nieckowski Ł., Sobański J., Murzyn A., Mielimąka M.: Late Consequences of Early childhood Trauma. 12th ECOTS, Wiedeń, 2-5.06.2011, European Journal of psychotraumatology. Suppl. 2011, 1, 161.
 7. Rutkowski K, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Sobański JA, Murzyn A, Mielimąka M. Late consequences of early childhood trauma. 12th European Conference on Traumatic Stress : Human rights & psychotraumatology, Vienna, Austria, June 2-5, 2011. W: Eur. J. Psychotraumatol. 2011, suppl. 1, s. 161Improving the predictiveness of ICU medical scales by the method of pairwise comparisons Federated Conference on Computer Science and Information Systems Szczecin, 2011.
 8. Krzysztof Rutkowski: Not remembered trauma – lifelong symptoms. Hurting Memories, Remembering as pathogenic process in individuals and societies. Scientific Symposium at the Brandenburg Academy 28-29 Oct. 2011.
 9. Cyranka K, Rutkowski K, Dembińska E, Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł. Anxiety as a state and trait in the course of PTSD in a group of people persecuted for political reasons in Poland. 12th International Forum on Mood and Anxiety Disorders. 7-9 November 2012, Barcelona.
 10. Cyranka K, Rutkowski K, Dembińska E, Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł. The comorbidity of PTSD and depression as a late-onset effect of trauma in a group of people persecuted for political reasons in Poland. 12th International Forum on Mood and Anxiety Disorders. 7-9 November 2012, Barcelona.
 11. Rutkowski K, Dembińska E, Sobański J, Müldner-Nieckowski Ł. The influence of early childhood, pre-verbal traumatic experiences on personality formation. The 1-st World Conference on Personality 19-23 March 2013, Stellenbosch, South Africa.
 12. Rutkowski K, Dembińska E. Research into post-traumatic disorders at the Faculty of Medicine at the Jagiellonian University in Kraków. Deutsche Gesellschaft fur Psychiatrie, Psychosomatik ind Nervenheilkunde, 27-30 November 2013, ICC Berlin.
 13. Rutkowski K, Dembińska E, Walczewska J, Sobański JA, Mielimąka M, Muldner-Nieckowski Ł, Cyranka K, Smiatek-Mazgaj B. Post-trauma symptoms in a group of people persecuted for political reasons. Future Psychiatry: Challenges and Opportunities. World Psychiatric Association International Congress. 27-30 October, Vienna 2013.
 14. Sobański JA, Cyranka K, Rutkowski K, Klasa K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Mielimąka M. Family of origin traumatic situation and the picture of neurotic disorders: neurotic personality traits. Future Psychiatry: Challenges and Opportunities. World Psychiatric Association International Congress. 27-30 October, Vienna 2013.
 15. Popiołek L, Sobański J, Klasa K, Rutkowski K, Smiatek-Mazgaj B. Traumatic childhood sexual experiences and pseudo-gastrointestinal symptoms in patients diagnosed. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 88.
 16. Rutkowski K, Sobański J, Klasa K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński P. Traumatic childhood sexual experiences and hostility in patients diagnosed between 2004 and 2014.  International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 92.
 17. Rutkowski K, Müldner-Nieckowski L, Sobański J, Klasa K, Smiatek-Mazgaj B, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Popiołek L, Rodziński P. Traumatic childhood sexual experiences and sexuality-related complaints in neurotic patients International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 114.
 18. Walczewska J, Rutkowski K, Wizner B, Cyranka K, Grodzicki T. Stiffness of large arteries and cardiovascular risk in patients with post-traumatic stress disorder. International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p. 42-43.
 19. Smiatek-Mazgaj B, Sobański J, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E, Cyranka K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Popiołek L, Rodziński P. Traumatic childhood sexual experiences and dissociative symptoms in patients (2004 – 2014). International Psychiatric Conference „Neurobiology and Complex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction” 5 – 7 June 2014 | Warsaw, Poland p.104.
 20. Rodziński P, Rutkowski K, Dembińska E, Sobański A.J, Mielimąka M, Muldner_nieckowski Ł, Cyranka K, Smiatek-Mazgaj B. Associations between Changes in Severity of Various Manifestation of Auto-Aggression Psychotherapy and Reported Childhood Traumatic Experiences, Personality Traits and Present Psychopathological Picture. Psychotherapy Meets Africa. 7TH world congress for psychotherapy. 25-29 August 2014. Durban. s.241.
 21. Rutkowski K., Powojenne badania stresu pourazowego. 100 lat psychoterapii i badań stresu pourazowego w Krakowie. 24.10.2014. Kraków. s. 10.
 22. Rutkowski K. Protokół Istambulski i dokumentacja tortur, a dostęp do leczenia i pomocy społecznej. Poprawa opieki nad ofiarami tortur przekraczającymi granice w Europie. 18-19.11.2014. Warszawa.
 23. Rutkowski K , Dembińska E, Mielimąka M, Sobański J.A., Muldner-Nieckowski Ł, Cyranka K, Smiatek-Mazgaj B, Klasa K. Anxiety and posttraumatic symptoms in chronic ptsd – research on stability. Xvi world congress of psychiatry focusing on access, quality and humane care. Madrid. Spain. 14-18.09.2014. Vol. 1, s. 342
 24. Rutkowski K, Dembińska E. History of post-traumatic disorders research at the faculty of medicine at the jagiellonian university in kraków. Xvi world congress of psychiatry focusing on access, quality and humane care. Madrid. Spain. 14-18.09.2014. Vol. 3, s. 202.
 25. Rutkowski K, Kalinowska M. Reflections on the long term impact of the cultural trauma on the collective memory and its functions in individual development. XIX Congress of the International Association for Analytical psychology. Copenhagen. 18-23.08.2013
 26. Parnicka · Piotrowicz K. · Mielimąka M. · Basista K. · Walczewska J. · Skalska A. · Rutkowski K.· Grodzicki T. Article: P-149: Are all the former Siberian deportees with posttraumatic stress disorder patients at risk? European geriatric medicine 09/2015; 6:S71. DOI:10.1016/S1878-7649(15)30249-7
 27. Piotrowicz · Parnicka A. · Walczewska J. · Mielimaka M. · Basista K. · Skalska A. · Rutkowski K.· Grodzicki T.Article: P-150: Geriatric deficits among the elderly Polish deportees to the Soviet Union who suffer from posttraumatic stress disorder European geriatric medicine 09/2015; 6:S72. DOI:10.1016/S1878-7649(15)30250-3 11th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society –Geriatric medicine for future Europeans –Successful aging creates new challenges 16–18 September 2015, Oslo, Norway
 28. Parnicka · Piotrowicz K. · Walczewska J. · Mielimąka M. · Basista K.· Skalska A.· Rutkowski K.· Grodzicki T.Aticle: P-221: Frailty syndrome among older patients with post-traumatic stress disorder European geriatric medicine 09/2015; 6:S90-S91. DOI:10.1016/S1878-7649(15)30319-3

    29.  Rutkowski Krzysztof, Dembińska Edyta, Cyranka Katarzyna, Walczewska Jolanta, Mielimąka Michał. The use of MMPI-2 to study late sequelae of trauma. 13th                     European Conference on Psychological Assessment. 22-25.07.2015. Zurych, Szwajcaria30.  Krzysztof Rutkowski, Michal Mielimaka, Katarzyna Cyranka, Jerzy                         Sobanski, Edyta Dembinska, Lukasz Muldner-Nieckowski Changes of state and trait anxiety in the course of intensive group psychotherapy as an indicator of                           psychotherapy effectiveness, German Association of Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics, Congress, Berlin, 25-28.11.2015

 1. Krzysztof Rutkowski, Michal Mielimaka Help for victims of the political persecution in the country of the origin – Polish experience 2016, 14-16 March IRCT GA & Scientific Symposium 2016
 2. Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembinska 100 años de investigación de los trastornos postraumáticos en la Facultad de Medicina de la Universidad Jagellónica de Cracovia (Polonia) 2016, 14-16 March IRCT GA & Scientific Symposium 2016
 3. Krzysztof Rutkowski Edyta Dembinska Long term effects of untreated childhood trauma in the group of former deportees. Results of MMPI-2. 2016, 14-16 March IRCT GA & Scientific Symposium 2016
 4. Edyta Dembinska Krzysztof Rutkowski Stability of posttraumatic and anxiety symptoms in chronic PTSD 2016, 14-16 March IRCT GA & Scientific Symposium 2016
 5. Krzysztof Rutkowski Edyta Dembinska Post-traumatic disorders studies at the Faculty of Medicine at the Jagiellonian University in Kraków, Poland. 2016, 14-16 March IRCT GA & Scientific Symposium 2016
 6. Rutkowski K., Research on consequences of trauma in victims of political persecution. 5th Society for Psychotherapy Research Europe Chapter Methods Workshop for Early Career Researchers, Kraków, 5-9. 2016

 

Ze zjazdów krajowych

 

 1. Białas A, Rutkowski K. Adaptacja narzędzi psychometrycznych do oceny i przewidywania wyników psychoterapii, wprowadzanych w Katedrze i Zakładzie Psychoterapii UJ CM. Część I. Kwestionariusz CTQ do oceny urazów wczesnodziecięcych. Psychoterapia w Polsce teraźniejszość i przyszłość. Warszawa, 17-18 października 2008.
 2. Rutkowski K.: Zespół stresu pourazowego – psychopatologia i postępowanie. II ogólnopolska konferencja relaksacja w rehabilitacji, Goniądz 7-10.05.2009.
 3. Walczewska J., Wizner B., Rutkowski K., Grodzicki T.: Ocena jakości życia, stanu zdrowia oraz ogólnego ryzyka sercowo-naczyniowego u osób deportowanych w dzieciństwie na Syberię w latach 1940 – 1944.. Ministerstwo Obrony Narodowej, UM w Łodzi, I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Łódź 7-8.,  4 .06.2009.
 4. Rutkowski K., Walczewska J.: Analiza demograficzna grupy osób kombatantów i prześladowanych z przyczyn politycznych zgłaszajacych się do leczenia psychiatrycznego. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Łódź , 4 .06.2009.
 5. Murzyn A, Sobański JA, Mielimąka M, Rutkowski K. Nasilenie zaburzeń oraz skuteczność psychoterapii pacjentów z doświadczeniem wczesnodziecięcej traumy. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań, 23–26 czerwca 2010 r.
 6. Sobański JA, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K. Objawy dysocjacyjne i derealizacyjne u pacjentów z nadużyciem seksualnym, prześladowaniem rodziny i innymi wydarzeniami urazowymi zgłaszanymi w wywiadzie kwestionariuszowym. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań, 23–26 czerwca 2010 r.
 7. Murzyn (Białas) A, Mielimąka M, Rutkowski K. Nasilenie zaburzeń oraz skuteczność psychoterapii pacjentów z doświadczeniem wczesnodziecięcej traumy. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, 23-26 czerwiec 2010, Poznań
 8. Agnieszka Murzyn, Krzysztof Rutkowski, Doświadczenie wczesnodziecięcej traumy jako predyktor wyniku leczenia pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości. Sympozjum 3 Sekcji, Czy psychoterapia zmienia mózg? – Znaczenie dla praktyki psychoterapii, Kraków 21-23.10.2011r. Psychiatria i Psychoterapia. 2011; tom 7, nr 2 (Lato). Suplement.
 9. Murzyn A, Mielimąka M, Rutkowski K, Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Klasa K. Znaczenie doświadczenia kompleksowej traumy dla prognozowania wyniku psychoterapii i ustalania planu leczenia. Konferencja 3 Sekcji pt. Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna. Kraków, 19–21.10.2012r.
 10. Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł, Murzyn A, Mielimąka M, Dembińska E, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K. Wpływ urazów seksualnych w dzieciństwie na występowanie zaburzeń seksualnych u pacjentów leczonych w formie psychoterapii grupowej w oddziale dziennym. Konferencja 3 Sekcji pt. Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna. Kraków, 19–21.10.2012r.
 11. Smiatek-Mazgaj B, Sobański JA, Rutkowski K, Klasa K, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Cyranka K. Objawy dysocjacji czucia bólu i dotyku, derealizacji i depersonalizacji u kobiet a wydarzenia urazowe z okresu dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości. XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich, Lublin 27 – 29 czerwca 2013.
 12. Sobański JA, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Rutkowski K, Cyranka K, Smiatek-Mazgaj B. Wpływ kumulacji urazów seksualnych na życie seksualne i związek pacjenta. XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich, Lublin 27 – 29 czerwca 2013.

 

 

Do roku 2007

 

I. Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe (bez streszczeń zjazdowych i konferencyjnych, prac w suplemantach czasopism, listów do redakcji oraz udziału autora wymienionego w dodatku (appendix) jako uczestnika badań wieloośrodkowych).

 

 1. Heitzman Janusz, Rutkowski Krzysztof: Mental disorders in persecuted and tortured victims of the totalitarian system in Poland. Torture, 1996, VI, 1, 19-22.
 2. Heitzman Janusz, Rutkowski Krzysztof: Zaburzenia psychiczne u prześladowanych i torturowanych ofiar systemu totalitarnego. Psychiatria Polska, 1997, XXXI, 2, 153-164.
 3. Heitzman Janusz, Rutkowski Krzysztof: Mental disturbances in persons persecuted for political reasons in Poland in the years 1944-1955. Psychiatria Polska, 1998, XXXII, Supplement, 5-13.
 4. Heitzman Janusz, Rutkowski Krzysztof: Zdrowotne następstwa prześladowń politycznych w Polsce w okresie stalinowskim. Studia Historyczne, 1998, XLI, 4 (163), 589-598.
 5. Rutkowski Krzysztof: Lęk i depresja w przebiegu zespołu stresu pourazowego. Psychiatria Polska. 2000, XXXIV, 6, 971-981.
 6. Rutkowski Krzysztof: Anxiety, depression and nightmares in PTSD. Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 2001, 2, 41-50.
 7. Ryn Zdzisław J., Rutkowski Krzysztof: Concentration camp survivors and political persecution in Poland. Torture. 2001, 4, 107-109.
 8. Heitzman Janusz, Rutkowski Krzysztof: Zaburzenia psychiczne u byłych więźniów politycznych prześladowanych w Polsce w latach 1944-1956. Dialog. Zeszyty Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego, Hefte dre Deutsch-Polnishen Gesellschaft fur Seeliche Gesundheit e. V. 11, 2002. 200- 205. Heitzman J., Rutkowski K.: Mental disturbances in former political prisoners persecuted in Poland in the years 1944-1956. Dialog. Zeszyty Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego, Hefte dre Deutsch-Polnishen Gesellschaft fur Seeliche Gesundheit e. V. 11, 2002. 206-211.
 9. Rutkowski Krzysztof: Pourazowe marzenia senne. Psychoterapia. 2002, 2, 49-58.
 10. Walczewska Jolanta, Furgał Joanna, Rutkowski Krzysztof: Ocena aktualnego stanu zdrowia osób deportowanych na Syberię w latach 1940-1956 (Actual state of health people deported into Siberia in 1940-1956). Gerontologia Polska. 10 (4) 2002, 186-189.
 11. Rutkowski Krzysztof: Rozwój pojęcia zespołu stresu pourazowego. Wiadomości psychiatryczne. Wiadomości psychiatryczne. 2003, 1, 31-36.
 12. Józef K. Gierowski, Renata Jędrzejowska, Krzysztof Rutkowski, Zdzisław Jan Ryn: Aspekty społeczne i etyczne w opiniowaniu psychiatrycznym ofiar prześladowań politycznych (Social and ethical issues in opinion about victims of political persecution). Wiadomości psychiatryczne. 2003 (VI), 2, 85-89.
 13. Rutkowski Krzysztof, Habzda-Siwek Ewa: Podstawy prawne orzekania w przypadkach kombatantów (The legal principles of psychiatric expertise in disabled ex-service men). Wiadomości psychiatryczne. 2003 (VI), 2, 91-96.
 14. Rutkowski Krzysztof: PTSD, Depression and Sleep Disorders as Late Consequences of Political Persecution. Medical Journal Rahat, Islamabad, Pakistan, 2003, 5, 42-53.
 15. Rutkowski Krzysztof: Posttraumatic dreams from analytical perspective. Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 2003, 4, 29-38.
 16. Krzysztof Rutkowski: The structure of values system after experience of trauma in childhood or adulthood. Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 2007, 4, 45-51.

 

II. Opisy przypadków

 

 1. Krzysztof Rutkowski: Błędy we wnioskowaniu w opiniach sądowych. Doświadczenia kliniczne opiniowania w przypadkach osób prześladowanych z przyczyn politycznych. Errors in forensic opinions conclusions. Clinic conclusions from passing opinion in cases of people persecuted for political reasons. Wiadomości psychiatryczne, 2004, 3, 187-191.
 2. Krzysztof Rutkowski: Stronniczość i błędy kliniczne w opiniach sądowych. Doświadczenia kliniczne opiniowania w przypadkach osób prześladowanych z przyczyn politycznych. One-sideness and clinic errors in forensic opinions concerning people who were persecuted for political reasons. Wiadomości psychiatryczne, 2004, 3, 201-205.
 3. Krzysztof Rutkowski, Agnieszka Turkot, Agata Kurek-Rusin: Reakcja przewlekłą psychozą na uraz psychiczny doznany w dzieciństwie – opis przypadku. Psychoterapia, 1, 2007, 75-84.

 

III.  Prace poglądowe

 

 1. Krzysztof Rutkowski Diagnostyka porównawcza zaburzeń pourazowych. Comparative diagnosis of posttraumatic disorders. Psychiatria Polska, 2005, 1, 75-88.

 

IV. Rozdziały w książkach:

 

 1. Ryn Z. J., Rutkowski K.: Die Opfer des Naziregimes und der kommunistischen Verfolgung in Polen. W: Morawe Petra red. (Hrsg.): Zwischen den Welten. Psychosoziale Folgen kommunistischer Herrschaft in Ostmitteleuropa. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2004, 48-54.
 2. Rutkowski K.: Objawy zaburzeń snu w diagnostyce zespołu stresu pourazowego. W: Nowicki Z., Szelenberger W. (red.): Zaburzenia snu. Diagnostyka i leczenie. Wybrane zagadnienia. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków, 1999, 75-87.
 3. Rutkowski K.: Introduction. W: Rutkowski K. ed.: Help for Victims of torture at the Centre for Victims of Political Persecution. Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Kraków 2002. 7-8, Rutkowski K.: Wstęp. W: Rutkowski K. ed.: Help for Victims of torture at the Centre for Victims of Political Persecution. Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Kraków 2002. 9-10
 4. Ryn Z. J., Rutkowski K.: The Social Situation of Victims of Political Persecution in Poland. W: Rutkowski K. ed.: Help for Victims of torture at the Centre for Victims of Political Persecution. Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Kraków 2002. 37-44.
 5. Rutkowski K.: The Centre for Victims of Political Persecution. W: Rutkowski K. ed.: Help for Victims of torture at the Centre for Victims of Political Persecution. Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Kraków 2002. 45-51.
 6. Rutkowski K.: 10 Clinical cases in posttraumatic disorders. W: Rutkowski K. ed.: Help for Victims of torture at the Centre for Victims of Political Persecution. Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Kraków 2002. 53-77.
 7. Rutkowski K.: Sny koszmarne po urazie. W: Węgłowska-Rzepa K. red.: Myśl Carla Gustava Junga. Wrocławskie wydawnictwo Oświatowe atut, Wrocław, 2006, 247-261.

 

V. Autorstwa lub redakcje podręcznika

 

 1. Rutkowski K.: Zaburzenia snu w zespole stresu pourazowego. Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Kraków 2001.
 2. Rutkowski K. ed.: Help for Victims of torture at the Centre for Victims of Political Persecution. Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Kraków 2002.
 3. E. Habzda-Siwek, K. Rutkowski: Opiniowanie psychiatryczne w sprawach kombatantów oraz osób represjonowanych. Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Kraków 2004.
 4. Rutkowski K.: Następstwa urazów psychicznych doznanych w dzieciństwie. Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Kraków 2006

 

VI. Prace popularno-naukowe i inne:

 

 1. Rutkowski K.: Czwarta Europejska Konferencja nt. Stresu Urazowego, Paryż 7 – 11 maja 1995. Psychiatria Polska, 1995, XXIX, 6, 711.
 2. Rutkowski K.: Wiek tortur. Charaktery, 1999, 8 (31), 9-10.
 3. Rutkowski K.: VI Europejska Konferencja nt. Stresu Pourazowego. Istambuł, Turcja, 5-8 czerwca 1999. Psychiatria Polska, 1999, XXXIII, 5, 809-810.
 4. Rutkowski K.: Pierwsza Podregionalna Konferencja nt. Pomocy Ofiarom Tortur. Kraków, 2-4 lipca1999. Psychiatria Polska, 1999, XXXIII, 5, 810-811.
 5. Rutkowski K.: Komentarz do artykułu: „Niezapomniana krzywda – postawy sybiraków wobec sprawców deportacji”. Psychoterapia, 2002, 4, 74-75.
 6. Rutkowski K.: B. Dudek, Zaburzenie po stresie traumatycznym. Omówienia książek i czasopism. Recenzje. a) Psychiatria Polska, 2003, 5, 889-890. b) Psychoterapia 2003, 3, 111-112.
 7. Józef K. Gierowski, Renata Jędrzejowska, Krzysztof Rutkowski, Zdzisław Jan Ryn: Aspekty społeczne i etyczne w opiniowaniu psychiatrycznym ofiar prześladowań politycznych w Polsce. Głos Polski, La Voz de Polonia, Buenos Aires, 2004, LXXXII, 2 (4902), 13-15. 2004, LXXXII, 3 (4903), 13-14. (część pierwsza i druga).
 8. Rutkowski K.: Richard A. Bryant, Allison G. Harvey: Zespół ostrego stresu. Omówienia książek i czasopism. Recenzje. Psychiatria Polska 2004, 4, 719-720.
 9. Rutkowski K.: Kto się boi chorych psychicznie. W: Ja to wytłumaczę. Charaktery biblioteka, Kielce 2004, 171-173.
 • Rutkowski K.: Claudia Herbert: Zrozumieć traumę. Poradnik dla osób, które doznały urazu i ich rodzin. Omówienia książek i czasopism. Recenzje. Psychiatria Polska b) Psychoterapia

 

VII. Streszczenia:

 

Ze zjazdów międzynarodowych

 1. Heitzman J., Rutkowski K.: Psychic Disturbances in a Group of Victims of Totalitarian System. Fourth European Conference on Traumatic Stress, Paris – France, 7 – 11.05.1995. Boook of Abstracts, Paris 1995, 66.
 2. Rutkowski K.: a)Wrażliwość na bodźce wewnętrzne jako niedoceniany objaw zespołu stresu pourazowego, b) Sensibility to Interior Incetive as an Underestimated Symptom of  Pst-Traumatic Stress Disorder. VII Europejskie Sympozjum Somatoterapii, Kraków, 22-24.10.1997. 36, 37.
 3. Rutkowski K.: a) Historyczny rozwój pojęcia zespołu stresu pourazowego. b) The Historical development of the concept of posttraumatic stress disorder.  8th International Congress of Somatotherapy, 8th European Symposium on Somatotherapy, 2nd International Congress of Somatoanalysis, 1st European Symposium of Psychosomatic Education. Kraków, 19-25.10.1998, 34, 5.
 4. Rutkowski K.: Frequent Occurence of Nightmares and Sleep Disorders in the group of torture Victims with Diagnosed PTSD. ESTSS 6th European Conference on Traumatic Stress. Istanbul, 5-8.06.1999, 106.
 5. Rutkowski K.: Subjective Depressive Symptoms in the Group of Torture Victims with Diagnosed PTSD. ESTSS 6th European Conference on Traumatic Stress. Istanbul, 5-8.06.1999, 125.
 6. Rutkowski K.: Anxiety and depression symptoms as a reaction to trauma in the group of torture victims. VIII International Symposium. Torture – A Challenge to the Health, Legal and other Professions. New Delhi, India, 22-25.09.1999, 22.
 7. Rutkowski K.: Place of the Higher Education Institutions in Improving Social Understanding of the Problems of Torture Victims. VIII International Symposium. Torture – A Challenge to the Health, Legal and other Professions. New Delhi, India, 22-25.09.1999, 100.
 8. Rutkowski K.: Frequent Occurrence of Anxiety and Depressive Symptoms in the Group of Torture Victims. 3rd World Conference for the International Society for Traumatic Stress Studies. Book of Abstracts. Australia, Melbourne, 16th – 19th March 2000, abstr. 31.
 9. Rutkowski K.: The Intensity of Posttraumatic Stress Disorder in the Group of Torture Victims. 3rd World Conference for the International Society for Traumatic Stress Studies. Book of Abstracts. Australia, Melbourne, 16th – 19th March 2000, abstr. 32
 10. Rutkowski K.: Nightmares as a symptom of anxiety in the course of PTSD. ESTSS 7th European Conference on Traumatic Stress, Edinburgh, 26-29 May2001, abstr. O29.
 11. Rutkowski K.: Level of PTSD as a late sequel to stress. ESTSS 7th European Conference on Traumatic Stress, Edinburgh, 26-29 May2001, abstr. P27.
 12. Ryn Z. J., Rutkowski K.: The Victims of Nazi and Communist Persecution in Poland. Zwischen den Welten. Psychosoziale Folgen kommunistischer Herrschaft in Ostmitteleuropa. Berlin, 8-10.06.2001.
 13. Rutkowski K.: Sleep disorders as symptoms on anxiety and depression in PTSD. 17th Annual Meeting The International Society for Traumatic Stress Studies. New Orleans 6-9.12.2001, 143.
 14. Rutkowski K.: Nightmares in the Course of PTSD As a Symptom of Anxiety and Depression. 56 Congreso Chileno de Neurologia, Psiquiatria y Neurocirugia. Revista Chilena de Neuro-Psiquiatria, 2001, 39, supl. 3, 41.
 15. Rutkowski K.: Posttraumatic Nightmares as a Symptom of Anxiety and Depression. The Ninth Annual ASTSS Conference on Traumatic Stress, Auckland, 7-10 March 2002, Conference Handbook, 41.
 16. Rutkowski K.: Treatment and Rehabilitation of Victims of Tortures in the Centre For Victims of Political Persecution, Krakow, Poland. The Ninth Annual ASTSS Conference on Traumatic Stress, Auckland, 7-10 March 2002, Conference Handbook, 41.
 17. Rutkowski K.: Late effects and needs of early intervention in the group of torture survivors. Sixth World congress of the International Association for Emergency Psychiatry. Barcelona, Spain, 9-12.06.2002. Conference Handbook, P148.
 18. Rutkowski K.: Correlation between nightmares, anxiety and depression in PTSD. XII World Congress of Psychiatry. Yokohama, Japan, 24-29.08.2002. Conference Handbook, F1749. FC-60-3.
 19. Rutkowski K.: Rehabilitation of victims of torture in the CVPP, Krakow, Poland. XII World Congress of Psychiatry. Yokohama, Japan, 24-29.08.2002. Conference Handbook, F1750. PO-55-2.
 20. Rutkowski K., Furgał J., Walczewska J.: Late somatic consequences of post-traumatic stress. 10th Conference of  ASTSS, Hobart, Australia, 31.03-3.04.2003, Conference Handbook, 87.
 21. Rutkowski K., Furgał J., Walczewska J.: Late sequale of posttraumatic stress. ESTSS 8th European Conference on Traumatic Stress, Berlin 22-25. May 2003. European Psychotherapy, Scientific Journal for Psychotherapeutic Research and Practice. Special Edition 2003. 130-131.
 22. Rutkowski K.: The Centre for Victims of Political Persecution, Krakow, Poland – Experiences in treatment and rehabilitation victims of torture. ESTSS 8th European Conference on Traumatic Stress, Berlin 22-25. May 2003. European Psychotherapy, Scientific Journal for Psychotherapeutic Research and Practice. Special Edition 2003. 259.
 23. K. Rutkowski, J. Walczewska, J. Furgał: Diagnosing And Treatment Of Victims Of Tortures At The Centre For Victims Of Political Persecution, Krakow, Poland. LIX Congreso Chileno de Neurologia, Psiquiatria y Neurocirurgia. Iquique, Chile, 21-23.10.2004, Resumen CDROM.
 24. K. Rutkowski, J. Walczewska, J. Furgał: Psychiatric And Somatic Consequences Of Post-Traumatic Stress After Deportation. LIX Congreso Chileno de Neurologia, Psiquiatria y Neurocirurgia. Iquique, Chile, 21-23.10.2004, Resumen CDROM.
 25. Rutkowski K.: Diagnosing and treatment of victims of tortures at the Centre for Victims of Political Persecution. Psychiatric and Psychological methods and therapies in multicultural context. Budapest 4-7.12.2004
 26. Walczewska J., Furgał J., Rutkowski K.: Psychiatric and somatic consequences of post-traumatic stress after deportation. Psychiatric and Psychological methods and therapies in multicultural context. Budapest 4-7.12.2004
 27. Rutkowski K., Heitzman J.: Tortures for Political Reasons – Their Impact on The Personality Development. 14th World Congress of the World Association for Dynamic Psychiatry. Kraków, 16-19.03.2005.
 28. Heitzman J., Rutkowski K.: Crime perpetration trauma. 14th World Congress of the World Association for Dynamic Psychiatry. Kraków, 16-19.03.2005.
 29. Rutkowski K., Turkot A.: Using Test Methods as an Evidence for Independent Diagnosing PTSD. IX IRCT International Symposium of Torture, Berlin, 9-10.12.2006, 29.
 30. Rutkowski K., Turkot A.: Using Test Methods as an Evidence for Independent Diagnosing PTSD. 10th European Conference on Traumatic Stress. Opatija, Croatia, 5-9.06.2007, 75.
 31. Rutkowski K., Turkot A.: MMPI-2 Results in Diagnosing PTSD. 10th European Conference on Traumatic Stress. Opatija, Croatia, 5-9.06.2007, 154.
 32. Rutkowski K.: Posttraumatic Nightmares in PTSD and Levels of Depression and Anxiety. XXXth International Congress on Law and Mental Health. Padua, 24-30.06.2007, 302.
 33. Walczewska J., Gryglewska B., Wizner B., Rutkowski K., Grodzicki T.: Cardiovasular Risk Factors in patients with posttrauamatic Stress Disorder after Second World War Experiences. XXXth International Congress on Law and Mental Health. Padua, 24-30.06.2007, 302.
 34. Turkot A., Rutkowski K.: The Influence of Traumatic Experiences and the Time of Being Exposed to Trauma on the Development of Personality. XXXth International Congress on Law and Mental Health. Padua, 24-30.06.2007, 564.
 35. Rutkowski K.:  Involuntary travelers – survivors of deportation, International Conference of IAAP Cape Town, 09.2007.

 

Ze zjazdów krajowych

 1. Rutkowski K.: Zaburzenia psychiczne u prześladowanych i torturowanych ofiar systemu totalitarnego. Psychiatria Polska, Streszczenia Prac, XXXVIII Zjazd Psychiatrów Polskich Wrocław 4 – 7 maja 1995. 1995. 140.
 2. Rutkowski K.: Zaburzenia psychiczne towarzyszące zespołowi stresu pourazowego a subiektywne objawy zaburzeń snu. Psychiatria Polska, streszczenia prac, XXXIX Zjazd Psychiatrów Polskich, Bydgoszcz – Toruń 3-6 czerwca 1998, 166.
 3. Rutkowski K.: Leczenie ambulatoryjne ofiar tortur i osób prześladowanych z przyczyn politycznych. XL Naukowy Zjazd Psychiatrów Polskich, Kraków 14-17.06.2001, streszczenia prac 204.
 4. Rutkowski K.: Historia badań zespołów pourazowych. XL Naukowy Zjazd Psychiatrów Polskich, Kraków 14-17.06.2001, streszczenia prac 204.
 5. Rutkowski K.: Lęk i depresja w zaburzeniach pourazowych jako wyznacznik terapii. XL Naukowy Zjazd Psychiatrów Polskich, Kraków 14-17.06.2001, streszczenia prac 205.
 6. Rutkowski K., Walczewska J., Furgał J.: Ocena stanu zdrowia somatycznego u osób deportowanych na Syberię w latach 1940-1953. Assessment of the somatic health among people deported into Siberia in 1940-1953. XLI Zjazd psychiatrów Polskich. Psychiatria Polska, 2004, 3 suplement, 226-227.
 7. Rutkowski K: Odległe następstwa urazu doznanego w dzieciństwie na przykładzie osób deportowanych. XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Kraków, 22-25.09.2005, 426.
 8. Rutkowski K.: Skuteczność metod kwiestionariuszowych w diagnostyce PTSD. XLII Zjazd psychiatrów polskich. Szczecin, 14-16.06.2007, 134.
 9. Rutkowski K.: Zaburzenia i zmiany osobowości po przebyciu urazu we wczesnym dzieciństwie. Konferencja naukowa ICGZUW Trauma, Osobowość, PTSD, Warszawa, 28-30.09.2007.

 

 

Wykaz krakowskich publikacji powojennych sprzed 1994 roku ujęty jest w wykazie: Zdzisław Jan Ryn Psychiatria Obozów Koncentracyjnych i Prześladowań Politycznych Bibliografia 1960-2002. Psychiatry of the Concentration Camps and Political Persecution 1960-2002 oraz w artykułach:

 1. Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembińska Powojenne badania stresu pourazowego w Krakowie. Część I. Badania do 1989 roku (Post-War Research on Post-Traumatic Stress Disorder. Part I. Research before 1989) Pol. ONLINE FIRST Nr 21 E-pub ahead of print 20 June, 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/41232
 2. Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembińska Powojenne badania stresu pourazowego w Krakowie. Część II. Badania po 1989 roku (Post-War Research on Post-Traumatic Stress Disorder. Part II – 1989 onwards) Pol. ONLINE FIRST Nr 22 E-pub ahead of print 20 June, 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/43659

 

Badania przedwojenne wraz z bibliografią opisano w:

Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembińska Badania i leczenie nerwic wojennych w Klinice Neurologiczno-Psychiatrycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przed II wojną światową na tle psychiatrii europejskiej (Research and treatment of war neuroses at the Clinic for Nervous and Mental Diseases at the Jagiellonian University in Krakow before World War II in the context of psychiatry in Europe