za rok 2010

 1. Walczewska J, Rutkowski K, Wizner B, Cwynar M, Grodzicki T. Stiffness of large arteries and cardiovascular risk in patients with post-traumatic stress disorder European Heart Journal Advance Access published October 22, 2010, European Heart Journal doi:10.1093/eurheartj/ehq354
 2. Aleksandrowicz JW. Superwizja w kształceniu psychoterapeutów. Psychoterapia 3 (154) 2010, 23 – 30.
 3. Prot K, Biedka Ł, Szwajca K, Bierzyński K, Domagalska E, Izdebski R. Psychoterapia grupowa ocalałych z holocaustu – doświadczenia własne. Psychoterapia 1 (52) 2010, 25-35.
 4. Bierzyński K, Bomba J. Program szkolenia superwizorów połączonego z oceną ich kompetencji. Psychoterapia 3 (154) 2010, 31-36.
 5. Sobański JA. Czy istnieje ogólny zespół nerwicowy? Psychiatria po Dyplomie. (w druku).
 6. Murzyn A, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł. Psychoterapia schizofrenii: cele, skuteczność, specyfika oddziaływań. Indywidualna psychoterapia psychodynamiczna – przegląd literatury. Psychiatria i Psychoterapia, Tom 6, Numer 2, 2010
 7. Sobański JA. Czy istnieje ogólny zespół nerwicowy? III Kongres Akademii po Dyplomie. Psychiatria. 12-13 marca 2010.
 8. Mielimąka M, Rutkowski K, Sobański JA, Murzyn (Białas) A, Muldner-Nieckowski Ł. Psychotherapy effectiveness research: Intensive group psychotherapy and social support. SPR 41st International Meeting, June 23 to 27, 2010, Asilomar, California, USA.
 9. Müldner-Nieckowski Ł, Klasa K, Sobański JA, Rutkowski K. Wybrane aspekty rozwoju psychoseksualnego studentów medycyny. I Międzynarodowa Konferencja Seksuologiczna „U progu dojrzałej seksualności” 14 maja 2010, Poznań.
 10. Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Sobański JA, Rutkowski K. Objawy zaburzeń seksualnych w grupie pacjentów oddziału dziennego leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych. I Międzynarodowa Konferencja Seksuologiczna „U progu dojrzałej seksualności” 14 maja 2010, Poznań.
 11. Müldner-Nieckowski Ł, Sobański JA, Klasa K, Rutkowski K. Oczekiwanie poprawy w zakresie życia seksualnego u pacjentów rozpoczynających psychoterapię grupową zaburzeń lękowych. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań, 23–26 czerwca 2010 r.
 12. Gajowy M, Simon W, Sobański JA, Śliwka P, Sala P, Żak W, Klasa K, Lambert MJ. Polska walidacja Kwestionariusza Wyniku (KW, Outcome Questionnaire, OQ-45.2): badanie wieloośrodkowe. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań, 23–26 czerwca 2010 r.
 13. Sobański JA, Klasa K, Simon W, Aleksandrowicz JW, Rutkowski K. Kwalifikacja do psychoterapii i ocena wyników leczenia zaburzeń nerwicowych: kwestionariusze objawowe KO”0″, KSIII, OQ-45.2, kwestionariusze osobowości KON-2006 i NEO-PI-R. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań, 23–26 czerwca 2010 r.
 14. Murzyn A, Sobański JA, Mielimąka M, Rutkowski K. Nasilenie zaburzeń oraz skuteczność psychoterapii pacjentów z doświadczeniem wczesnodziecięcej traumy. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań, 23–26 czerwca 2010 r.
 15. Sobański JA, Klasa K. Objawy zaburzeń nerwicowych powiązane ze zgłaszaną przez pacjenta dysfunkcją związku. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań, 23–26 czerwca 2010 r.
 16. Sobański JA, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K. Objawy dysocjacyjne i derealizacyjne u pacjentów z nadużyciem seksualnym, prześladowaniem rodziny i innymi wydarzeniami urazowymi zgłaszanymi w wywiadzie kwestionariuszowym. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań, 23–26 czerwca 2010 r.
 17. Klasa K, Sobański JA. Objawy fobii w kontekście wywiadu życiorysowego u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań, 23–26 czerwca 2010
 18. Aleksandrowicz JW, Sobański JA. Kwestionariusz selekcyjny S-III: narzędzie screeningowe przydatne do wstępnej diagnostyki zaburzeń nerwicowych. Doniesienie z badań pilotowych. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań, 23–26 czerwca 2010 r.
 19. Sobański JA.Kontekst biograficzny objawów natręctw zgłaszanych przez pacjentów leczonych w dziennym oddziale psychoterapeutycznym z powodu zaburzeń nerwicowych. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań, 23–26 czerwca 2010 r.
 20. Sobański JA, Klasa K, Rutkowski K. Kwestionariusze SAD i FNE – skale dotyczące lęku społecznego i obaw przed negatywną oceną. Własności psychometryczne: rzetelność i wstępne oceny trafności. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań, 23–26 czerwca 2010r.
 21. Sobański JA, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K. Objawy zaburzeń seksualnych zgłaszane przez pacjentów leczonych w oddziale leczenia nerwic i ich związki z wybranymi aspektami sytuacji życiowej badanych. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań, 23–26 czerwca 2010 r.
 22. Sobański JA.Obecność wybuchów złości i innych objawów zakłóceń funkcjonowania interpersonalnego w kontekście aktualnej sytuacji życiowej i wspomnień z przeszłości. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Poznań, 23–26 czerwca 2010 r.
 23. Klasa K, Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Rutkowski K, Mielimąka M, Aleksandrowicz JW. Idea integracji psychoterapii w praktyce na przykładzie funkcjonowania oddziału dziennego leczenia zaburzeń nerwicowych. ” „The idea of integration in psychotherapy in practice. Example of a day – hospital for anxiety disorders functioning.” Integracja w psychoterapii. Jak z niej korzystać? 17-19 września 2010, Warszawa.
 24. Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Sobański JA, Rutkowski K, Klasa K. Terapia małżeńska jako składnik kompleksowego leczenia zaburzeń psychicznych. „Marital therapy as a component of mental disorders comprehensive treatment” Integracja w psychoterapii. Jak z niej korzystać? 17-19 września 2010, Warszawa.
 25. Müldner-Nieckowski Ł, Sobański JA, Klasa K, Dembińska E, Rutkowski K. Integracja problemów związanych z seksualnością w praktyce psychoterapeutycznej. ” „Integration of sexual problems in psychotherapy practice” Integracja w psychoterapii. Jak z niej korzystać? 17-19 września 2010, Warszawa.
 26. Mielimąka M, Murzyn A, Rutkowski K, Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Klasa K. Postrzegane wsparcie społeczne pacjentów leczonych psychoterapią grupową z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości – zmiany w przebiegu terapii.„Perceived social support of patients suffering from neurotic or personalisty disorders – observed changes during psychotherapy treatment” Integracja w psychoterapii. Jak z niej korzystać? 17-19 września 2010, Warszawa.
 27. Dembińska E. „Kryzys małżeński osób chorujących na chorobę afektywną jednobiegunową – badania własne”„Marital crisis of patients suffering from unipolar affective disorder – research report” Psychiatria Polska, tom XLIV, nr 3 – 2010, suplement, s. 98-99
 28. Tokarz K., Dembińska E.„Rozwój psychiatrycznego szkolenia specjalistycznego w Europie. Raport z 17. Zjazdu EFPT w Cambridge” „Development of psychiatric specialist training in Europe. 17th EFPT Forum report” Psychiatria Polska, tom XLIV, nr 3 – 2010, suplement, s. 107
 29. Dembińska E., Tokarz K. „Szkolenie podyplomowe psychiatrów w Europie”
  „Postgraduate psychiatric training in Europe” Psychiatria Polska, tom XLIV, nr 3 – 2010, suplement, s. 113-114
 30. Mielimaka M, Krzysztof R, Sobanski JA, Murzyn (Bialas) A, Muldner-Nieckowski L. Psychotherapy effectiveness research: Intensive group psychotherapy and social support. 41st Annual Meeting of Society for Psychotherapy Research, 23 – 27 czerwiec 2010, Asilomar, California, USA
 31. Mielimąka M, Murzyn (Białas) A, Rutkowski K, Świderska A. Zmiany wsparcia społecznego pacjentów leczonych psychoterapią grupową z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, 23-26 czerwiec 2010, Poznań
 32. Murzyn (Białas) A, Mielimąka M, Rutkowski K. Nasilenie zaburzeń oraz skuteczność psychoterapii pacjentów z doświadczeniem wczesnodziecięcej traumy. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, 23-26 czerwiec 2010, Poznań
 33. Mielimaka M. Raport na temat kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii w Polsce, 18th European Federaton of Psyciatric Trainees Forum, 2 – 5 czerwiec 2010 , Dubrovnik, Croatia, wystąpienie ustne. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, 23-26 czerwiec 2010, Poznań
 34. Mielimąka M. Zastosowanie technik hipnozy w leczeniu bulu. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.15-18.09.2010 Gdańsk
 35. Rutkowski K.: Trauma as a Reason for Complexes and Its Projections. XVIII Congress of the International Association for Analytical psychology, Montreal, Kanada, 22-27.08.2010
 36. Rutkowski K., Muldner – Nieckowski Ł.: Polnische Symbolik. Symbolisierung Und Ubertragung im Sandspiel. Berlin, 8-10.10.2010.
 37. Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł, Citkowska-Kisielewska A. Podstawy medycyny dla psychologów i innych osób o wykształceniu niemedycznym. W: Materiały naukowe dla słuchaczy studiów podyplomowych. Podstawy psychoterapii oraz szczegółowe problemy psychoterapii. Rok akademicki 2009/2010; Kraków. Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 38. Sobański JA.Wgląd i przepracowanie – specyfika w terapii grupowej. Materiały naukowe dla słuchaczy studiów podyplomowych. Podstawy psychoterapii oraz szczegółowe problemy psychoterapii. Rok akademicki 2009/2010; Kraków. Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 39. Sobański JA.Praca życiorysowa w psychoterapii grupowej. W: Materiały naukowe dla słuchaczy studiów podyplomowych. Podstawy psychoterapii oraz szczegółowe problemy psychoterapii. Rok akademicki 2009/2010; Kraków. Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 40. Sobański JA.Psychoterapia interpersonalna. (rozdział przyjęty do druku w tomie III podręcznika Psychiatria red. Wciórka J. i in., Elsevier Urban & Partner)
 41. Rutkowski K. Inne podejścia psychoterapeutyczne. W: Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J.: Psychiatria. T. III. Elsevier Urban & Partner. Wrocław, 2010, (w druku)
 42. Rutkowski K. Inne podejścia psychoterapeutyczne. W: Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J.: Psychiatria. T. III. Elsevier Urban & Partner. Wrocław, 2010, (w przygotowaniu).
 43. Sobański JA.Donald W. Winnicott – Dom jest punktem wyjscia. Eseje psychoanalityczne. Recenzja. Psychiatria i Psychoterapia. 2010; 6, 1: 62.
 44. Sobański JA.Recenzja: Kinga Bobinska, Piotr Gałecki Zaburzenia psychiczne u osób upośledzonych umysłowo. Psychiatria i Psychoterapia. 2010; 6, 2: 51.
 45. Sobański JA.Recenzja: Tadeusz Pietras, Andrzej Wituski, Piotr Gałecki. Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia. Psychiatria i Psychoterapia. 2010; 6, 2: 52.
 46. Klasa K, Sobański JA. Recenzja: Praktyczna psychogeriatria. Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach psychicznych u chorych w wieku podeszłym. Psychiatria i Psychoterapia. 2010; 6, 3-4 (w druku).
 47. Dembińska E. „Stres, studiowanie i zaburzenia adaptacyjne”„Stress, studies and adjustment disorder” Artykuł edukacyjny umieszczony na platformie internetowej Konstelacja Lwa założonej przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://www.konstelacjalwa.pl
 48. Aleksandrowicz J, Wprowadzenie. Skrypt Podstawy psychoterapii oraz Szczegółowe problemy psychoterapii 2010 Kraków, 5
 49. Aleksandrowicz J, Diagnoza psychoterapeutyczna Skrypt Podstawy psychoterapii oraz Szczegółowe problemy psychoterapii 2010 Kraków, 15 – 22
 50. Zgud J, Müldner-Nieckowski Ł, Dialog psychoterapeutyczny (psychoterapia indywidualna) Skrypt Podstawy psychoterapii oraz Szczegółowe problemy psychoterapii 2010 Kraków, 32 – 40
 51. Sobański J, Wgląd i przepracowanie – specyfika w terapii grupowej; proces grupowy, praca życiorysowa w grupie, zagrożenia dla tajemnicy, zagadnienia organizacyjneSkrypt Podstawy psychoterapii oraz Szczegółowe problemy psychoterapii 2010 Kraków, 63 -74
 52. Sobański J, Müldner-Nieckowski Ł, Citkowska-Kisielewska A, Podstawy medycyny dla psychologów i innych osób o wykształceniu niemedycznym. Skrypt Podstawy psychoterapii oraz Szczegółowe problemy psychoterapii 2010 Kraków, 99 – 116
 53. Mielimąka M, Podstawy psychopatologii. Skrypt Podstawy psychoterapii oraz Szczegółowe problemy psychoterapii 2010 Kraków, 117 – 130
 54. Jerzy Aleksandrowicz, Podejście integracyjne Skrypt Podstawy psychoterapii oraz Szczegółowe problemy psychoterapii 2010 Kraków, 175 – 182
 55. Müldner-Nieckowski Ł, Dziasek I, Podstawy psychoanalizy Skrypt Podstawy psychoterapii oraz Szczegółowe problemy psychoterapii 2010 Kraków, 188 – 207
 56. Aleksandrowicz J, Psychoterapia zaburzeń nerwicowych. Skrypt Podstawy psychoterapii oraz Szczegółowe problemy psychoterapii 2010 Kraków 238 – 245
 57. Jabłoński Z, Psychoterapeuta wobec pacjentów z dysfunkcjami seksualnymi Skrypt Podstawy psychoterapii oraz Szczegółowe problemy psychoterapii 2010 Kraków, 246 – 249
 58. Aleksandrowicz J.W, Irracjonalizm w psychoterapii. Psychoterapia 4 (155) 2010, 5 – 14.