za rok 2015

Bomba J, Bierzyński K. Potrzeby i zasady stosowania superwizji psychoterapii. Expectation of Psychotherapy Supervision and Supervision Principles. Psychoterapia 2 (173) 2015 strony: 5 – 14

Cyranka K, Rutkowski K, Mielimąka M, Sobański JA, Smiatek-Mazgaj B, Klasa K,Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Rodziński P. Zmiany w zakresie funkcjonowania osobowości w wyniku psychoterapii grupowej z elementami psychoterapii indywidualnej u osób u zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości – MMPI-2. Psychiatria Polska ONLINE FIRST Nr 15. Epub ahead of print 25 March 2015. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/38438

Cyranka K, Rutkowski K, Mielimąka M, Sobański JA, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Smiatek-Mazgaj B, Rodziński P. Zmiany w zakresie siły ego u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości leczonych krótkoterminową kompleksową psychoterapią psychodynamiczną. Psychiatria Polska ONLINE FIRST Nr 16. Epub ahead of print 30 March 2015. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/40020

Dembińska E, Rutkowski K. Rozwój psychoterapii jako metody leczenia zaburzeń psychicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Krakowie do wybuchu I wojny światowej (Development of psychotherapy as a method of mental disorders treatment at the Jagiellonian University and in Kraków before World War I) Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 20.
E-pub ahead of print 20 June, 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/39950

Dembińska E, Rutkowski K. Ludwika Karpińska: „polska pani filozof” – zapomniana prekursorka polskiej psychoanalizy (Ludwika Karpińska, “Polish Lady Philosopher” – a forgotten forerunner of Polish psychoanalysis) Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 27 E-pub ahead of print 30 July, 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/44946

Mielimąka M, Rutkowski K, Cyranka K, Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Smiatek-Mazgaj B, Klasa K. Skuteczność intensywnej psychoterapii grupowej stosowanej w leczeniu zaburzeń nerwicowych i osobowości. Psychiatria Polska. 2015; 49(1): 29–48; DOI: 10.12740/PP/26093

Rodziński P, Rutkowski K, Sobański JA, Murzyn A, Mielimąka M, Smiatek-Mazgaj B, Cyranka K, Dembińska E, Grządziel K, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł. „Redukcja myśli samobójczych u pacjentów poddanych psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych a występujące u nich przed rozpoczęciem hospitalizacji cechy osobowości nerwicowej.” Psychiatria Polska, 2015. 49(6) 1303-1321. Online First, e-pub ahead of print 25 March 2015;DOI:10.12740/PP/OnlineFirst/34108. (http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Rodzinski_PsychiatrPolOnlineFirstNr13.pdf)

Rodziński P, Rutkowski K, Sobański JA, Murzyn A, Cyranka K, Grządziel K, Smiatek-Mazgaj B, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Mielimąka M. „Redukcja myśli samobójczych u pacjentów poddanych psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych a zgłaszane przez nich przed rozpoczęciem hospitalizacji objawy nerwicowe.” Psychiatria Polska, Online First, e-pub ahead of print 25 March 2015; DOI:10.12740/PP/OnlineFirst/32223. (http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Rodzinski_PsychiatrPolOnlineFirstNr11.pdf)

Rodziński P, Rutkowski K, Sobański JA, Mielimąka M, Murzyn A, Cyranka K, Dembińska E, Grządziel K, Klasa K, Müldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B. „Zmiany w profilu osobowości nerwicowej wiążące się z redukcją myśli samobójczych u pacjentów poddanych psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych.” Psychiatria Polska, 2015 49(6) 1323-1341. Online First, e-pub ahead of print 25 March 2015; DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/37308. (http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Rodzinski_PsychiatrPolOnlineFirstNr14.pdf)

Rodziński P, Rutkowski K, Murzyn A, Sobański JA, Cyranka K, Dembińska E, Grządziel K, Klasa K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B. „Zmiany w nasileniu objawów nerwicowych wiążące się z redukcją myśli samobójczych u pacjentów poddanych psychoterapii w dziennym oddziale leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych.” Psychiatria Polska, Online First, e-pub ahead of print 25 March 2015; DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/36294. (http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Rodzinski_PsychiatrPolOnlineFirstNr12.pdf)

Rodziński P, Sobański JA, Rutkowski K, Cyranka K, Murzyn A, Dembińska E, Grządziel K, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B. „Skuteczność terapii w zakresie redukcji nasilenia i eliminacji myśli samobójczych na oddziale dziennym leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych” Psychiatria Polska, 2015; 49(3): 489–502 (http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2015/489Rodzinski_PsychiatrPol2015v49i3.pdf)

Rutkowski K, Dembińska E. Powojenne badania stresu pourazowego w Krakowie. Część I. Badania do 1989 roku (Post-War Research on Post-Traumatic Stress Disorder. Part I. Research before 1989) Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 21 E-pub ahead of print 20 June, 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/41232

Rutkowski E, Dembińska E. Powojenne badania stresu pourazowego w Krakowie. Część II. Badania po 1989 roku (Post-War Research on Post-Traumatic Stress Disorder. Part II – 1989 onwards) Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 22 E-pub ahead of print 20 June, 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/43659

Szupiany T, Pytko-Polończyk J,  Rutkowski K. Potrzeby stomatologiczne pacjenta psychiatrycznego z zaburzeniami w odżywianiu (Dental needs of psychiatric patient with eating disorders) Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 7.Epub ahead of print 15 February 2015 DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/35269

Koczkodaj. W.W. Kakiashvili T. Montero-Marin J.·  Araya R.· Garcia-Campayo J. · Rutkowski K. · Szybowski  J.· Szymanska A. Article: An effective rating scale item reduction procedure http://www.researchgate.net/publication/276149563_An_effective_rating_scale_item_reduction_procedure

Smiatek-Mazgaj B, Sobański JA, Rutkowski K, Klasa K, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Cyranka K, Mielimąka M. Objawy dysocjacji czucia bólu i dotyku, derealizacji i depersonalizacji u kobiet a wydarzenia urazowe z okresu dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości (Pain and tactile dissociation, derealization and depersonalization symptoms in women and recalled traumatic events in childhood, adolescence and early adulthood) Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 8.Epub ahead of print 25 March 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/36296

Sobański JA, Cyranka K, Rodziński P, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E, Mielimąka M, Müldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B. Czy cechy osobowości i nasilenie objawów nerwicowych wiążą się ze sprawozdawaniem myśli samobójczych u pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych? Psychiatr Pol 2015; 49(6): 1343- 1351. E-pub ahead of print: Online First 2014 DOI: 10.12740/psychiatriapolska.pl/online-first/5

Sobański JA, Klasa K, Cyranka K, Mielimąka M, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B, Rutkowski K. Skuteczność intensywnej psychoterapii na oddziale dziennym oceniana za pomocą Kwestionariusza Osobowości Nerwicowej KON-2006. Effectiveness of intensive psychotherapy in a day hospital evaluated with Neurotic Personality Inventory KON-2006. Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 1025–1041. DOI: http://dx.doi.org/10.12740/psychiatriapolska.pl/online-first/6

Sobański JA, Klasa K, Mielimąka M, Rutkowski K, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Cyranka K, Smiatek-Mazgaj B, Popiołek L. The crossroads of gastroenterology and psychiatry – what benefits can psychiatry provide for treatment of patients suffering from gastric symptoms. Prz Gastroenterol 2015; 10 (4): 222–228 DOI: 10.5114/pg.2015.51213 http://www.termedia.pl/The-crossroads-of-gastroenterology-and-psychiatry-what-benefits-can-psychiatry-provide-for-the-treatment-of-patients-suffering-from-gastrointestinal-symptoms,41,25064,1,1.html

Sobański JA, Klasa K, Popiołek L, Rutkowski K, Dembińska E, Mielimąka M, Cyranka K, Łukasz Müldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B, Rodziński P. Skargi pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi interesujące kardiologa. Kardiologia Polska. 2015. (w druku) DOI: 10.5603/KP.a2015.0099.

Simon W, Śliwka P, Sobański JA, Klasa K, Sala P, Żak W, Busath G, Lambert MJ. Dwupoziomowy ortogonalno-ukośny model Kwestionariusza Oceny Skuteczności Psychoterapii (Outcome Questionnaire, OQ-45.2) – polska adaptacja przy użyciu analizy czynnikowej. The orthogonal-oblique bi-level model of the Outcome Questionnaire (OQ-45.2) – The case of the Polish factorial normalization. Psychiatr. Pol. 2015; 49(5): 1043–1070. DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/59064.

Müldner-Nieckowski Ł. Różne oblicza seksoholizmu. Rozpoczynanie terapii osób pochłoniętych nadmierną aktywnością seksualną. Świat Problemów 3, 2015.

Dudek D. Sobański JA, Klasa K. Od redakcji. Psychiatr Pol. 2015; 49(6):. DOI: http://dx.doi.org/10.12740/pp/60548.

Cyranka K. Zmiany w funkcjonowaniu osobowości w wyniku psychoterapii grupowej z elementami psychoterapii indywidualnej u osób z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości. Praca doktorska. UJ CM. Kraków, 2015

Müldner-Nieckowski Ł. Związek lęku z objawami dysfunkcji seksualnych oraz zmiana ich nasilenia w wyniku psychoterapii. Praca doktorska. UJ CM. Kraków, 2015.

Rodziński P. Redukcja myśli samobójczych w toku intensywnej psychoterapii u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, behawioralnymi lub zaburzeniami osobowości. Praca doktorska. UJ CM. Kraków, 2015

Aleksandrowicz JW. Myths of the psychotherapy. The multiplicity of the theoretical approaches and its reliability proved by efficacy. Society for Psychotherapy Research 8th European Conference on Psychotherapy Research, 24-26.09.2015, Klagenfurt, Austria; Book of abstracts: p. 79.

Aleksandrowicz JW. Alternative concept of psychopathology of neurotic disorders and their adequate psychotherapy. Society for Psychotherapy Research 8th European Conference on Psychotherapy Research, 24-26.09.2015, Klagenfurt, Austria; Book of abstracts: p. 100.

Cyranka K, Mielimaka M, Rutkowski K, Sobański JA, Dembinska E; Muldner-Nieckowski Ł. Changes of personality functioning in patients treated with intensive group psychodynamic psychotherapy. Society for Psychotherapy Research 46 th Annual International Meeting 24-27. 06. 2015. Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A. Book of abstracts: p. 172.

Cyranka K, Mielimąka M, Rutkowski K, Sobański JA, Dembińska E, Muldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B, Klasa K. Selected personality traits and their changes in the course of intensive psychodynamic group psychotherapy evaluated with the use of MMPI-II and STAI questionnaires. Society for Psychotherapy Research 8th European Conference on Psychotherapy Research, 24-26.09.2015, Klagenfurt, Austria; Book of abstracts: p. 101.

Cyranka K, Rutkowski K, Mielimąka M, Sobański JA., Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Klasa K, Smiatek-Mazgaj B, Rodziński P. Changes in personality functioning as a result of group psychotherapy with elements of individual psychotherapy in persons with neurotic and personality disorders – MMPI-2.  13th European Conference on Psychological Assessment. 22-25.07.2015. Zurych, Szwajcaria

Cyranka K, Rutkowski K, Mielimąka M, Sobański JA., Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Müldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B, Klasa K. MMPI-2 restructured clinical scales in diagnosis and psychotherapy treatment monitoring.  13th European Conference on Psychological Assessment. 22-25.07.2015. Zurych, Szwajcaria.

Cyranka K, Rutkowski K, Mielimąka M, Sobański JA., Müldner-Nieckowski Ł, Dembińska E, Klasa K, Smiatek-Mazgaj B, Rodziński P. Changes in ego strength in patients with neurotic and personality disorders treated with a short-term comprehensive psychodynamic psychotherapy 13th European Conference on Psychological Assessment. 22-25.07.2015. Zurych, Szwajcaria

Dembiñska E, Rutkowski K. Sanatorium in Bystra first institution in Poland applying psychoanalysis, German Association of Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics, Congress, Berlin, 25-28.11.2015

Dembinska E, Rutkowski K. Stability of posttraumatic and anxiety symptoms in chronic PTSD 2016, 14-16 March IRCT GA & Scientific Symposium 2016

Dembiñska E, Rutkowski K, Tokarz K, Sobanski J, Cyranka K, Muldner-Nieckowski Ł, Mielimaka M. Patterns of salivary cortisol levels in anxiety disorders and personality disorders and changes in salivary cortisol level after psychotherapy, 12th World Congress of Biological Psychiatry – Ateny 14-18 czerwca 2015

Dembiñska E, Rutkowski K, Tokarz K, Sobanski J, Mielimaka M, Cyranka K, Muldner-Nieckowski Ł. Cortisol awakening response in anxiety and personality disorders German Association of Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics, Congress, Berlin, 25-28.11.2015

Dembiñska E, Klasa K, Sobanski J, Rutkowski K, Cyranka K, Mielimaka M,  Muldner-Nieckowski Ł. Connections between extra familial socialization factors and selected phobic symptoms in neurotic patients German Association of Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics, Congress, Berlin, 25-28.11.2015

Mielimąka M. Hypnosis in treatment of pain. Ból. 2015; 16 (nr specjalny): 46.

Mielimaka M, Cyranka K, RutkowskiK,  Sobanski JA, Dembinska E, Muldner-Nieckowski Ł. Changes of state and trait anxiety in the course of intensive group psychotherapy as an indicator of psychotherapy effectiveness Society for Psychotherapy Research 46 th Annual International Meeting 24-27. 06. 2015. Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A. Book of abstracts: p. 173.

Mielimąka M, Cyranka K, Rutkowski K, Sobański JA, Dembińska E, Muldner-Nieckowski Ł, Smiatek-Mazgaj B, Klasa K. Critical reflection on contemporary diagnostic criteria from the perspective of differentiation and dynamics of symptoms in patients with neurotic disorders and disturbances in personality functioning treated with group psychotherapy. Society for Psychotherapy Research 8th European Conference on Psychotherapy Research, 24-26.09.2015, Klagenfurt, Austria; Book of abstracts: p. 101.

Parnicka A. · Piotrowicz K. · Mielimąka M. · Basista K. · Walczewska J. ·  Skalska A. · Rutkowski K.· Grodzicki T. Article: P-149: Are all the former Siberian deportees with posttraumatic stress disorder patients at risk? European geriatric medicine 09/2015; 6:S71. DOI:10.1016/S1878-7649(15)30249-7

11th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society –Geriatric medicine for future Europeans –Successful aging creates new challenges 16–18 September 2015, Oslo, Norway http://www.researchgate.net/publication/282313458_P149_Are_all_the_former_Siberian_deportees_

with_posttraumatic_stress_disorder_patients_at_risk

Piotrowicz K. · Parnicka A. · Walczewska J. · Mielimaka M. · Basista K. · Skalska A. · Rutkowski K.· Grodzicki T.Article: P-150: Geriatric deficits among the elderly Polish deportees to the Soviet Union who suffer from posttraumatic stress disorder European geriatric medicine 09/2015; 6:S72. DOI:10.1016/S1878-7649(15)30250-3 11th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society –Geriatric medicine for future Europeans –Successful aging creates new challenges 16–18 September 2015, Oslo, Norway

http://www.researchgate.net/publication/282418612_P150_Geriatric_deficits_among_the_elderly_Polish_deportees
_to_the_Soviet_Union_who_suffer_from_posttraumatic_stress_disorder

Parnicka A. · Piotrowicz K. · Walczewska J. · Mielimąka M. · Basista K.· Skalska A.· Rutkowski K.· Grodzicki T. Aticle: P-221: Frailty syndrome among older patients with post-traumatic stress disorder European geriatric medicine 09/2015; 6:S90-S91. DOI:10.1016/S1878-7649(15)30319-3

11th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society –Geriatric medicine for future Europeans –Successful aging creates new challenges 16–18 September 2015, Oslo, Norway http://www.researchgate.net/publication/282451680_P221_Frailty_syndrome_among_older_patients_with_post-traumatic_stress_disorder

Ostachowska A , Popiołek L, Gawlik I , Walczewska J , Rutkowski K. The association between insomnia and arterial hypertension – literature review. DGPPN Congress 2015, Berlin 25-28 November

Ostachowska A, Popiołek L, Rutkowski K, Walczewska J. Somatoform complaints and psychiatric comorbidity in cardiology: explain the medically unexplained physical symptoms – a review. DGPPN Congress 2015, Berlin 25-28 November

Popiołek L, Gawlik I, Ostachowska A. Analiza związków pomiędzy wybranymi zmiennymi psychologicznymi, a obecnością powikłań narządowych nadciśnienia tętniczego. V Konferencja doktorantów UJ CM (28-29 maja 2015).  Plakat

Popiołek L, Gawlik I, Ostachowska A, Walczewska J, Rutkowski K. The association between personality traits and asymtpomatic organ damage in patients with arterial hypertension. DGPPN Congress 2015 (25-28 listopad 2015)

Popiołek L, Rutkowski K, Walczewska J, Ostachowska A. Coping with stress in people with and without asymptomatic organ damage associated with arterial hypertension. DGPPN Congress 2015 (25-28 listopada 2015). Plakat

Rutkowski K, Cyranka K, Mielimaka M, Sobanski J, Dembinska E, Muldner-Nieckowski Ł. Changes of personality functioning in patients treated with intensive group psychodynamic psychotherapy, German Association of Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics, Congress, Berlin, 25-28.11.2015

Rutkowski K, Dembinska E, Cyranka K, Sobanski J, Mielimaka M, Muldner-Nieckowski Ł. Hyperprolactinemia in neurotic and personality disorders, German Association of Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics, Congress, Berlin, 25-28.11.2015

Rutkowski K, Dembinska E, Tokarz K, Sobanski J, Cyranka K, Muldner-Nieckowski Ł, Mielimaka M. Salivary cortisol level as a biomarker in anxiety disorders, 12th World Congress of Biological Psychiatry – Ateny 14-18 czerwca 2015

Rutkowski K, Dembińska E, Cyranka K, Walczewska J, Mielimąka M. The use of MMPI-2 to study late sequelae of trauma. 13th European Conference on Psychological Assessment. 22-25.07.2015. Zurych, Szwajcaria

Rutkowski K, Mielimaka M, Cyranka K, Sobanski J, Dembinska E, Muldner-Nieckowski Ł. Changes of state and trait anxiety in the course of intensive group psychotherapy as an indicator of psychotherapy effectiveness, German Association of Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics, Congress, Berlin, 25-28.11.2015

 

HISTORIA PSYCHOANALIZY

Psychiatria i Psychoterapia 2015 v11 i4

1Wprowadzenie PiP2015v11i4

2Nota redakcyjna PiP2015v11i4

3Beaurain PiP2015v11i4

4Jekels PiP2015v11i4

5Karpinska PiP2015v11i4

6Karpinska PiP2015v11i4

7Nelken PiP2015v11i4

8Nelken PiP2015v11i4

9Nelken PiP2015v11i4

10Ferenczi PiP2015v11i4

11Tausk PiP2015v11i4

12Jung nota PiP2015v11i4