za rok 2016

Cyranka K., Rutkowski K., Mielimąka M., Sobański JA., Smiatek-Mazgaj B., Klasa K., Dembińska E.,  Muldner-Nieckowski Ł., Rodziński P., 2016, Zmiany w zakresie funkcjonowania osobowości w wyniku psychoterapii grupowej z elementami psychoterapii indywidualnej u osób u zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości – MMPI-2. Changes in personality functioning as a result of group psychotherapy with elements of individual psychotherapy in persons with neurotic and personality disorders – MMPI-2. Psychiatr. Pol. Vol. 50, nr 1, s. 105-126.

Cyranka K., Rutkowski K., Mielimąka M., Sobański JA., Klasa K., Muldner-Nieckowski Ł., Dembińska E, Smiatek-Mazgaj B., Rodziński P. Zmiany w zakresie siły ego u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości leczonych krótkoterminową kompleksową psychoterapią psychodynamiczną. Changes in ego strength in patients with neurotic and personality disorders treated with a short-term comprehensive psychodynamic psychotherapy. Psychiatr. Pol. 2016 : Online first. http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Cyranka_PsychiatrPolOnlineFirstNr16.pdf DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/40020

Cyranka K., Rutkowski K., Mielimąka M. Zastosowanie polskiej adaptacji kwestionariusza MMPI-2 w diagnostyce i monitorowaniu skuteczności psychoterapii pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości.Applicability of Polish adaptation of MMPI-2 questionnaire in diagnosis and monitoring of psychotherapy effectiveness of patients with neurotic and personality disorders. Psychoterapia 2016, nr 2, s. 111-122. http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_2_2016/111Cyranka_Psychoterapia_2_2016.pdf

Cyranka K., Rutkowski K., Mielimąka M., Sobański JA., Smiatek-Mazgaj B., Klasa K., Dembińska E.,  Muldner-Nieckowski Ł., Rodziński P. Zmiany w zakresie funkcjonowania osobowości w wyniku psychoterapii grupowej z elementami psychoterapii indywidualnej u osób u zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości – MMPI-2. Changes in personality functioning as a result of group psychotherapy with elements of individual psychotherapy in persons with neurotic and personality disorders – MMPI-2. Psychiatr. Pol. 2016 : Vol. 50, nr 1, s. 105-126. http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2016/105Cyranka_PsychiatrPol2016v50i1.pdf DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/38438

Dziwota K., Dudek A., Szpak A., Ludwikowska K., Kowalski D., Drabarek Ł., Dziwota E., Olajossy M. (2016). Value preferences in individuals with low and high self-esteem. Lublin: Current Problems of Psychiatry, 17(2), 97-106.

Rutkowski K., Dembińska E., Walczewska J. Effect of trauma onset on personality traits of politically persecuted victims. BMC Psychiatry. 2016 : Vol. 16, art. no 148, il., bibliogr. 31 poz., abstr. e-ISSN: 1471-244X http://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-016-0853-2  DOI: 10.1186/s12888-016-0853-2

Sobański JA., Popiołek Ł., Klasa K., Rutkowski K., Dembińska E., Mielimąka M., Cyranka K., Muldner-Nieckowski Ł, 2016, Osobowość nerwicowa a objawy pseudokardiologiczne u pacjentów kwalifikowanych do leczenia psychoterapią na oddziale dziennym w latach 2004-2014. Neurotic personality and pseudo-cardiac symptoms in a day hospital patients diagnosed at pretreatment between 2004 and 2014. Psychiatria Polska. T. 50, nr 1, s. 213-246.

Sobański JA., Skalski M, Gołąbek T., Świerkosz, Przydacz M., Klasa K, Rutkowski K., Dembińska E.,  Mielimąka M., Cyranka K., Chłosta PL., Dudek D., 2016, Występowanie wybranych objawów z dolnego odcinka układu moczowego u pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych. Occurrence of selected lower urinary tract symptoms in patients of a day hospital for neurotic disorders. Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 45 1-25. Published ahead of print 16 July, 2016.  DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/61109

Skalski M., Sobański JA., Gołąbek T., Świerkosz A., Klasa K., Przydacz M, Rutkowski K., Dembińska E., Mielimąka M., Cyranka K., Chłosta PL., Dudek D. Związki wybranych objawów z dolnego odcinka układu moczowego z kontekstem biografii pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych. Associations of selected lower urinary tract symptomswith biographical context in patients of a day hospitalfor neurotic disorders. Psychiatr. Pol. 2016; 50(6): 1207–1234 www.psychiatriapolska.pl DOI: https://doi.org/10.12740/PP/61583

Smiatek-Mazgaj B., Sobański JA., Rutkowski K., Klasa K., Dembińska E., Muldner-Nieckowski Ł, Cyranka K., Mielimąka M. 2016, Objawy dysocjacji czucia bólu i dotyku, derealizacji i depersonalizacji u kobiet a wydarzenia urazowe z okresu dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości. Pain and tactile dissociation, derealization and depersonalization symptoms in women and recalled traumatic events in childhood, adolescence and early adulthood. Psychiatr. Pol. Vol. 50, nr 1, s. 77-93.

Dziwota E., Żmuda D., Dubiel R., Dziwota K., Markiewicz R., Makara-Studzińska M., Olajossy, M. (2016). On the border of deep spirituality and psychosis… A case study. Lublin: Current Problems of Psychiatry, 17(3), 183-197.

Müldner-Nieckowski Ł. Psychologiczne funkcje nałogowych zachowań seksualnych. Świat Probl. 2016 : R. 24, nr 7, s. 43-44, il. p-ISSN: 1230-6592 http://www.swiatproblemow.pl/

Muldner-Nieckowski Ł. Zaburzenia orgazmu a stosowanie leków przeciwdepresyjnych. Psychiatr. Dypl. 2016 : T. 13, nr 1, s. 29-35, il., bibliogr. 20 poz. p-ISSN: 1732-1190 http://www.podyplomie.pl/

Aleksandrowicz JA. Z perspektywy psychoterapeuty. Lęki współczesnych mężczyzn. Psychiatria pod krawatem. Rozd. 12. S. 243 – 268 http://medbook.com.pl/ksiazka/pokaz/id/13725/tytul/psychiatria-pod-krawatem-dudek-rymaszewska-medical-education),

Dembińska E., Rutkowski K. List do Redakcji. Kiedy i gdzie urodziła się dr Ludwika Karpińska-Woyczyńska? Letter to the Editor. When and where was Ludwika Karpińska-Woyczyńska born? Psychiatr. Pol. 2016; 50(4): 891–893 PL ISSN 0033-2674 (PRINT), ISSN 2391-5854 (ONLINE) www.psychiatriapolska.pl http://dx.doi.org/10.12740/PP/64102

Dziwota E., Dziwota K., Olajossy M. (2016). A report from XIX Schizophrenia Forum Conference in Warsaw. Lublin: Current Problems of Psychiatry, 17(2), 195-200.

Mielimąka M., Cyranka K. List do Redakcji. Wokół opętania. Letter to Editor. Possession-unraveled. Psychiatr. Pol. 2016 : Vol. 50, nr 1, s. 289-292. http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2016/289MIelimaka_PsychiatrPol2016v50i1.pdf

Dudek D., Sobański J., Klasa K. Od redakcji. Editorial. Psychiatr. Pol. 2016 : Vol. 50, nr 1, s. 3-4, http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2016/3OdRedakcji_PsychiatrPol2016v50i1.pdf DOI: 10.12740/PP/ 60821

Dudek D., Sobański J., Klasa K. Od Redakcji. Editorial. Psychiatr. Pol. 2016 : Vol. 50, nr 2, s. 307-308. http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_2_2016/307Editorial_PsychiatrPol2016v50i2.pdf DOI: 10.12740/PP/62553

Dudek D., Sobański J., Klasa K. Od redakcji. Psychiatr. Pol. 2016 : Vol. 50, nr 3, s. 483-484, http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2016/483Editorial_PsychiatrPol2016v50i3.pdf DOI: 10.12740/PP/63177

Dudek D., Sobański J., Klasa K. Od redakcji. Editorial.Psychiatr. Pol. 2016 : Vol. 50, nr 4, s. 675-676. http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_4_2016/675OdRedakcji_PsychiatrPol2016v50i4.pdf DOI: 10.12740/PP/64495

Dudek D., Sobański J., Klasa K. Od Redakcji. Editorial. Psychiatr. Pol. 2016 : Vol. 50, nr 5, s. 903-904, bibliogr. 10 poz. p-ISSN: 0033-2674

http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_5_2016/3OdRedakcjiEditorial_PsychiatrPol2016v50i5.pdf

Aleksandrowicz J. Czy psychoterapia pozwala zachować zdrowie Psychiczne. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 14

Aleksandrowicz J., Sobański JA., Klasa K., 2016, Questionnaires developed and used in the Department of Psychotherapy Jagiellonian University Medical College in psychotherapy effectiveness research. 5th Society for Psychotherapy Research Europe Chapter Methods Workshop for Early Career Researchers, Kraków, 5-9. 09. 2016

Aleksandrowicz J. Diagnoza w psychoterapii. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Czas Psychoterapii”. 21 – 22, 05. 2016

Citkowska-Kisielewska A. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD) i zaburzenia lękowe uogólnione (GAD) -podobieństwa i różnice w obrazie klinicznym. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 130.

Cyranka K., Mielimąka M., Rutkowski K., Jerzy-A. Sobański J.A., Skale zrestrukturyzowane MMPI-2: diagnostyka i monitorowanie psychoterapii pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 22

Cyranka K., Rutkowski K. Mielimąka M., Sobański J., Dembińska E., Klasa K., MMPI-2, KON-2006 i KO „O” w diagnosty i kwalifikacji do intensywnej grupowej psychoterapii psychodynamicznej. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016;  23

Cyranka K, Mielimaka M., Rutkowski K., Sobański J, Dembińska E. Changes of personality functioning and severity of symptoms in patients treated with intensive group psychodynamic psychotherapy. 47th SPR International Annual Meeting, Jerusalem, Israel, 22-25.06.2016 r.

Dembinska E., Rutkowski K. Development of psychoanalysis in Poland before the World War I DGPPN KONGRES Berlin 23-26.11.2016

Dembinska E., Rutkowski K., Tokarz K., Sobanski J., Mielimaka M., Cyranka K., Citkowska-Kisielewska A. Patterns of cortisol awakening response in anxiety and personality disorders DGPPN KONGRES Berlin 23-26.11.2016

Dembińska E., Rutkowski K., Tokarz K. , Jerzy-A. Sobański JA., Mielimąka M., Cyranka K. Dobowy profil kortyzolu w ślinie w zaburzeniach lękowych i zaburzeniach osobowości. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 26

Dembińska E., Rutkowski K. Ludwika Karpińska-Woyczyńska „Polska pani filozof” 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 27

Dembińska E,, Rutkowski K., Tokarz K., Sobański J., Mielimaka M., Cyranka K. Patterns of salivary cortisol level in anxiety disorders and personality disorders and changes in salivary cortisol level after psychotherapy. 47th SPR International Annual Meeting, Jerusalem, Israel, 22-25.06.2016

Mielimąka M., Rutkowski K., Cyranka K., Sobański JA., Edyta Dembińska. Lęk-cecha i lęk-stan u pacjentów leczonych intensywną, krótkoterminową psychoterapią grupową z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości. 45. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 74

Mielimąka M., Jerzy Aleksandrowicz J., Cyranka K. Zastosowanie techniki hipnozy w leczeniu zaburzeń psychicznych z odniesieniem do wyników najnowszych badań. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 74

Mielimąka M., Możliwości zastosowania techniki hipnozy w leczeniu fobii specyficznych na podstawie przykładów klinicznych.  45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 74

Mielimąka M., Rutkowski K., Cyranka K., Sobański JA., Dembińska E. Dynamika i zróżnicowanie objawów u chorych z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne.  Katowice, 16-18.06.2016; 75

Mielimaka M., Cyranka K, Rutkowski K., Sobański J, Dembińska E Perceived self-efficacy and coping strategies in patients treated for neurotic and personality disorders: Preliminary findings. 47th SPR International Annual Meeting, Jerusalem, Israel, 22-25.06.2016

Mielimąka M., Cyranka K. Combining research and clinical practice in psychotherapy: problem, challenge, opportunity or necessity? 5th Society for Psychotherapy Research Europe Chapter Methods Workshop for Early Career Researchers, Kraków, 5-9. 09. 2016

Müldner-Nieckowski Ł, Rutkowski K, Sobański JA, Cyranka K, Mielimąka M, Dembińska E. Bezpośredni i pośredni związek lęku z dysfunkcjami seksualnymi i satysfakcją seksualną. Implikacje kliniczne. Konferencja „Polska Seksuologia. XXV Lat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego” 19 – 20.11.2016

Popiołek L., Gawlik I., Ostachowska A., Dzieża A. , Siga O., Walczewska J., Rutkowski K. Analiza związków pomiędzy wybranymi zmiennymi psychologicznymi a jakością snu u osób z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 154.

Popiołek L., Gawlik I.,, Ostachowska A., Siga O., Dzieża A., Walczewska J., Różnice w zakresie osobowości oraz sposobów radzenia sobie ze stresem u mężczyzn i kobiet z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 155

Rutkowski K. Psychoterapia a New Age. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 93

Jęda P., Rutkowski K. A role of psychotherapy in treatment of headaches accompanying F4-F6 disorders. DGPPN KONGRES Berlin 23-26.11.2016

Rutkowski K., Dembinska E., Cyranka K., Sobanski JA., Mielimaka M., Citkowska-Kisielewska A. The prevalence of hyperprolactinemia among patients with neurotic and personality Disorders. DGPPN KONGRES Berlin 23-26.11.2016

Rutkowski K., Dembińska E., Karol de Beaurain – nieznany psychoanalityk znanego artysty. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 93

Rutkowski K., Dembińska E., Sobański JA., Mielimąka M., Cyranka K., Hiperprolaktynemia w przebiegu zaburzeń osobowości i zaburzeń nerwicowych i jej zmiany w czasie psychoterapii. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 94

Rutkowski K, Dembinska E. 100 años de investigación de los trastornos postraumáticos en la Facultad de Medicina de la Universidad Jagellónica de Cracovia (Polonia) 2016, 14-16 March IRCT GA & Scientific Symposium 2016

Rutkowski K, Dembinska E. Long term effects of untreated childhood trauma in the group of former deportees. Results of MMPI-2. 2016, 14-16 March IRCT GA & Scientific Symposium 2016

Rutkowski K, Dembinska E. Post-traumatic disorders studies at the Faculty of Medicine at the Jagiellonian University in Kraków, Poland. 2016, 14-16 March IRCT GA & Scientific Symposium 2016

Rutkowski K, Dembinska E. “Jan Nelken (1878-1940) the first Polish Jungian analyst?  Jungian movement in Poland in the early twentieth century” XXth International Congress for Analytical Psychology August 28-September 2, 2016 Kyoto, Japan

Rutkowski Ł, Mielimaka M. Help for victims of the political persecution in the country of the origin – Polish experience 2016, 14-16 March IRCT GA & Scientific Symposium 2016

Rutkowski K., Dembińska E., Cyranka K., Mielimąka M., Jerzy-A. Sobański JA., Hyperprolactinemia in neurotic and personality disorders and it’s changes during the psychotherapy. 47th SPR International Annual Meeting, Jerusalem, Israel, 22-25.06.2016

Rutkowski K., Research on consequences of trauma in victims of political persecution. 5th Society for Psychotherapy Research Europe Chapter Methods Workshop for Early Career Researchers, Kraków, 5-9. 09. 2016

Klasa K., Sobański JA., Rutkowski K., Cyranka K., Dembińska E., Mielimąka M.  Ocena poziomu i zmian w zakresie kompetencji społecznych wśród pacjentów oddziału dziennego leczonych z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 56

Sobański JA., Klasa K., Skalski M, Gołąbek T., Świerkosz A., Przydacz M., Rutkowski K, Dembińska E., Mielimąka M, Cyranka K., Chłosta PL., Dudek D., 2016, Osobowość nerwicowa a objawy z dolnego odcinka układu moczowego u pacjentów kwalifikowanych do leczenia psychoterapią w oddziale dziennym w latach 2004-2014. Wystąpienie w sesji: Somatyczne następstwa zaburzeń psychicznych. 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Katowice.

Sobański JA., Klasa K., Skalski M., Gołąbek T., Świerkosz A., Przydacz M., Rutkowski K., Dembińska E., Mielimąka M., Cyranka K, Chłosta P-L., Dudek D. Osobowość nerwicowa a objawy z dolnego odcinka układu moczowego u pacjentów kwalifikowanych do leczenia psychoterapią w oddziale dziennym w latach 2004-2014. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 103

Sobański JA., Katarzyna Klasa K., Rutkowski K., Dembińska E., Cyranka K., Mielimąka M. Rozpoznania zaburzeń nerwicowych wg ICD-10 stawiane przez psychiatrów versus wybrane symptomy zgłaszane przez pacjentów w kwestionariuszach objawowych. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 103

Jęda P., Rutkowski K., Rola psychoterapii w leczeniu napięciowego bólu głowy. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 138

Szmuc Z., Rutkowski K. Zastosowanie wywiadu strukturalnego wg Otto Kernberga jako metody diagnozowania struktury osobowości przy kwalifikacji do psychoterapii -opis dwóch przypadków klinicznych. 45. Zjazd Psychiatrów Polskich. Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne. Katowice, 16-18.06.2016; 164

Mordawska J., Ostrowski TM, Cyranka K, Mielimąka M, Rutkowski K, Jocz J, Krzątała-Klemiato K, Szmuc, Z, Psychologiczne korelaty perspektywy czasowej wśród pacjentów z objawami nerwicy – prezentacja projektu badawczego. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Czas Psychoterapii”. 21 – 22, 05. 2016.

Dembińska E., Rutkowski R. Rozwój psychoterapii jako metody leczenia zaburzeń psychicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Krakowie do wybuchu I wojny światowej. Development of psychotherapy as a method of mental disorders treatment at the Jagiellonian University and in Kraków before World War I. Psychiatr. Pol. 2016 : Vol. 50, nr 1, s. 247-259. http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2016/247Dembinska_PsychiatrPol2016v50i1.pdf DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/39950

Dembińska E., Rutkowski K. Sanatorium doktora Jekelsa w Bystrej koło Bielska – pierwszy polski zakład leczniczy posługujący się psychoanalizą. Dr Jekels’ health resort in Bystra near Bielsko: the first treatment centre which adopted psychoanalysis in Poland Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 43 1–14 Published ahead of print 22 June, 2016 www.psychiatriapolska.pl ISSN 0033-2674 (PRINT), ISSN 2391-5854 (ONLINE) DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/62144

Rutkowski K., Dembińska D. Powojenne badania stresu pourazowego w Krakowie. Część II. Badania po 1989 roku. Post-War Research on Post-Traumatic Stress Disorder. Part II – 1989 onwards. Psychiatr. Pol. 2016 : Vol. 50, nr 5, s. 945-958. http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Rutkowski_PsychiatrPolOnlineFirstNr22.pdf DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/4365

Rutkowski K., Dembińska E. Powojenne badania stresu pourazowego w Krakowie. Część I. Badania do 1989 roku. Post-War Research on Post-Traumatic Stress Disorder. Part I. Research before 1989. Psychiatr. Pol. 2016 : Vol. 50, nr 5, s. 935-944. http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Rutkowski_PsychiatrPolOnlineFirstNr21.pdf  DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/41232

Rutkowski K., Dembińska E.  Dr Karol de Beaurain – sylwetka psychiatry. Część 1 Dr Karol de Beaurain – a psychiatrist’s profile. Part 1 Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 50 1–13 Published ahead of print 19 August, 2016 www.psychiatriapolska.pl ISSN 0033-2674 (PRINT), ISSN 2391-5854 (ONLINE) DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/63473